Eksamensregler


Link til: Vejledning prøver og eksamen 2024


PRØVE- OG EKSAMENSPERIODER

Mundtlige og skriftlige eksamener afholdes i maj og juni efter 1.g, 2.g og 3.g. Desuden afholdes der sygeeksamen i august det efterfølgende skoleår. I 1.g er der eksamen i fagene Almen sprogforståelse (AP) og Naturvidenskabeligt grundforløb (NV), når grundforløbet afsluttes. Termins- og årsprøver afholdes hen over skoleåret ligesom der skrives store opgaver (DHO, SRO og SRP) i løbet af året.

På HF er der eksamen hvert halve år, så der fx er eksamen i det kreative fag eller idræt i januar i 1.HF og eksamen i KS i december og januar i 2.HF. Derudover er der eksamen hver sommer i maj/juni.

Terminsprøver afvikles i foråret og der skrives historieopgave i efteråret 2.HF og SSO i foråret i 2.HF.

ANTAL PRØVER OG UDTRÆK AF EKSAMENSFAG

I slutningen af 1g skal man evt. til én mundtlig eksamen, mens man i slutningen af 2g skal have afsluttet tre eksamener alt. I 3g skal man til skriftlig dansk, mundtlig SRP og til fem øvrige eksamener. Dvs. man i alt skal til 10 eksamener, hvoraf mindst tre skal være mundtlige og mindst tre skal være skriftlige. Har man et ekstra fag på A-niveau udtrækkes en ekstra eksamen.

I 1hf skal man til NF og evt. matematik og i 2hf skal man til eksamen i alle fag.

Det er Undervisningsministeriet, der fastlægger, i hvilke fag den enkelte elev skal aflægge prøve, men det er skolen der, gør eleverne bekendt med, i hvilke fag der skal aflægges prøve. Dette sker hvert år ved offentliggørelse af eksamensplanen i maj.

Eksamensplanen kan ses i Lectio og justeres løbende i hele eksamensperioden. I eksamensperioden er det derfor meget vigtigt at følge med i Lectio.

I løbet af det 3-årige forløb skal eleverne til mindst fem interne skriftlige eller mundtlige årsprøver. De interne årsprøver omfatter træning i forskellige prøveformer og de omfatter prøver i studieretningsfag, i dansk og i matematik. 

Er du elev på gymnasiet, er du automatisk tilmeldt prøver og eksamener.

Diverse regler for eksamen

Jf. "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser" (Bek nr. 343 af 08/04/2016) gælder flg. regler:

Adgang til prøver (§7): En elev kan aflægge prøve i et fag, når eleven har fulgt undervisningen i faget i det pågældende skoleår. Det er en betingelse for adgang til eksaminationen, at de formelle krav til opgaver, projekter, synopser mv. (produktet), som eksaminanden til brug for eksaminationen skal have udarbejdet som led i prøven, er opfyldt.
Når produktet er udarbejdet af en gruppe, har eksaminanderne et fælles ansvar for opfyldelsen af de formelle krav. Hvis kravene ikke er opfyldt, kan ingen af de pågældende aflægge prøven, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde, at en eller flere af gruppens medlemmer skal tilbydes et nyt prøveforsøg.

Sygdom
Hvis du på prøvedagen er syg, er det vigtigt, at du kontakter skolen hurtigst muligt på telefon 97153611. Hvis du er for syg til at deltage i prøven, skal det dokumenteres med en lægeerklæring, som du selv skal betale. 
Hvis du pga. sygdom er forhindret i at møde til eksamen, vil du som udgangspunkt skulle til sygeeksamen i august. I enkelte tilfælde vil det kunne lade sig gøre at flytte din eksamen til et senere tidspunkt i eksamensperioden.

Afvikling af eksamen (§16): En eksamen er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.
Eksamen afvikles inden for den i læreplanen fastsatte tidsramme. I en eventuel forberedelsestid er indeholdt tid til udlevering af opgave og materiale. I eksaminationstiden ved en prøve med mundtlig besvarelse er indeholdt tid til votering og karakterfastsættelse.

At komme for sent eller udeblive (§17): En eksaminand, der udebliver fra eller kommer for sent til en eksamen, har ikke krav på at aflægge prøven. Hvis det anses for udelukket, at en eksaminand, der kommer for sent til en skriftlig prøve, kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis rektor skønner, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed, kan eksaminanden få lov til at deltage i eksamen. Prøvetiden forlænges normalt ikke. Hvis rektor skønner, at udeblivelsen eller forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan eksaminanden få tilbud om at aflægge eksamen på et senere tidspunkt.

Særlige prøvevilkår (§19): For elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller andre tilsvarende specifikke vanskeligheder er det muligt at få forlænget forberedelses- eller eksaminationstid eller få anden ændring af prøvevilkårene, når dette er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau. Dette vurderes i hvert enkelt tilfælde af skolens læsevejleder og studievejleder.

Klageprocedure og klagefrister (kap. 10): Eksaminanden (eller eksaminanden værge, hvis eksaminanden er under 18 år) kan indgive en individuel skriftlig klage over en prøve til rektor. Dette skal ske skriftligt og senest 14 dage efter offentliggørelsen af prøvebedømmelsen. Klik her for beskrivelse af proceduren.

Klagen kan omhandle eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen.

Der kan ligeledes klages over en afsluttende standpunktskarakter, hvilket også skal ske senest 14 dage efter karakteren er offentliggjort. Hvis du ønsker at klage, skal du som udgangspunkt henvende dig til skolens rektor.

Der gælder følgende om anvendelse af hjælpemidler og om snyd

Jf. ”Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser bek. 1276 af 27/11/2017”:
Link til Børne- og Undervisningsministeriet

Tilladte hjælpemidler (§ 6): Under prøven er det tilladt for eksaminanden at anvende hjælpemidler, herunder digitale, medmindre der for den enkelte prøve er fastsat begrænsninger.

Stk. 2. Det er dog ikke tilladt for eksaminanden til prøven at medbringe udstyr, herunder mobiltelefoner og lignende, med hvilken eksaminanden kan kommunikere, eller som kan etablere adgang til internettet. Ved en prøve, hvor eksaminanden skal udarbejde og aflevere besvarelsen digitalt, er den enhed eller de enheder, hvormed eksaminanden udarbejder og afleverer besvarelsen, dog undtaget.
Vejledning til stk. 2: Ved skriftlige prøver kan eksaminanden selv medbringe computer og evt. en anden enhed, der benyttes ved udarbejdelse af besvarelsen. Ved mundtlige prøver kan eksaminanderne selv medbringe computer eller tablet til prøve og forberedelsestid.

Stk. 3. Adgang til internettet under prøverne er ikke tilladt for eksaminanden, jf. dog stk. 4 og 5, medmindre der for den enkelte prøve er givet adgang hertil.

Stk. 4. Eksaminanden kan under en prøve, hvor adgang til internettet ikke er tilladt efter stk. 3, anvende internettet, for så vidt angår digital adgang til undervisningsmateriale, der på institutionens foranledning er blevet anvendt i undervisningen, og som fremgår af undervisningsbeskrivelsen, såfremt det ikke kan medbringes og opbevares lokalt.

Stk. 5. Egne notater og egne arbejder skal medbringes og opbevares lokalt under prøven. Eksaminanden har dog i tilfælde, hvor materialet har en sådan karakter, at det ikke kan opbevares lokalt, adgang til at tilgå materialet via internettet under prøven.

Stk. 6. Reglerne i stk. 2-5 gælder ikke for en prøve, hvor eksaminanden under prøven ikke skal være til stede på institutionen eller et andet sted, som institutionen fastsætter for prøveafholdelsen.
Vejledning til stk. 3-6: Reglerne om adgang til nettet ved de gymnasiale prøver er skærpet. Der er som udgangspunkt ikke adgang til internettet som fagligt hjælpemiddel ved prøverne i gymnasiet. Der er ikke tilladt at foretage søgninger på nettet, fx ved brug af Google. Det er fx ikke tilladt at benytte netadgangen til at tilgå interaktive programmer som Wolfram Alpha, Google Translate, Google Earth eller Grammarly.

Digitalt materiale, der kan opbevares lokalt, dvs. på eksaminandens egen computer, må ikke tilgås via nettet. Dette gælder ikke for prøver med eksempelvis 24-timers forberedelsestid.
Det er tilladt at bruge digitale undervisningsmaterialer og hjælpemidler ved de fleste prøver. Det kan fx være digitale ordbøger eller digitale lærebøger, der er brugt i undervisningen, som ikke kan opbevares på eksaminandens egen computer, og som fremgår af undervisningsbeskrivelsen. Det er skolen, der beslutter hvilket undervisningsmateriale der ved den enkelte prøve er netadgang til.

Netadgang må nu kun benyttes, når der er tale om adgang til undervisningsmateriale, som fremgår af undervisningsbeskrivelsen, såfremt det ikke kan medbringes af eksaminanden og opbevares lokalt på eksaminandens udstyr. Der skal være tale om et bestemt, konkret undervisningsmateriale, som et hold har benyttet i undervisningen, og det skal have en sådan karakter, at det i praksis ikke er muligt for skolen at opbevare det lokalt eller for eksaminanden at medbringe det. Normalt vil det være muligt at opbevare fx e-bøger, konkrete opslag i databaser, opslag i Wikipedia, opslag i Infomedia etc. lokalt, hvorimod det fx i nogle situationer vil være vanskeligt at gemme tv-klip lokalt ligesom online-ordbøger og andre digitale lærebøger i nogle tilfælde ikke kan gemmes lokalt.

Kravet om, at det digitale undervisningsmateriale skal fremgå eksplicit af undervisningsbeskrivelsen, sikrer, at der er klart for eksaminanderne, hvad det er tilladt at benytte under prøven. Oplysningerne fra undervisningsbeskrivelsen kan inddrages i de tilfælde, hvor der er mistanke om snyd.

Snyd (§ 7): Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse. Såfremt hele eller dele af prøven afholdes som en gruppeprøve, skal besvarelsen, i det omfang dette følger af reglerne for prøven, være gruppens egen og selvstændige besvarelse.

Stk. 2. Institutionen bortviser eksaminanden fra prøven eller tildeler eksaminanden karakteren -3 (minus tre), hvis eksaminanden i forbindelse med en prøve foretager sig handlinger for at skaffe sig eller give en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave. Det samme gælder, hvis eksaminanden benytter ikke-tilladte hjælpemidler, udgiver andres arbejde for at være sit eget eller afleverer eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil.

Stk. 3. Hvis en bedømmer under eller efter en prøve får en formodning om et af de i stk. 2 nævnte forhold, skal bedømmeren indberette det til institutionen.

Stk. 4. Når en skriftlig opgavebesvarelse er udarbejdet af en gruppe af eksaminander, uden at den enkeltes bidrag kan konstateres, og opgavebesvarelsen indgår i bedømmelsesgrundlaget ved en efterfølgende mundtlig eksamination, har eksaminanderne et fælles ansvar for besvarelsen efter stk. 2. Hvis det imidlertid bliver godtgjort, at en eller flere af eksaminanderne i gruppen ikke har medvirket til overtrædelsen af eksamensreglerne, træffer institutionen i stedet afgørelse om, at den eller de pågældende skal aflægge ny prøve snarest muligt.

Stk. 5. Bortvisning fra en prøve efter stk. 2 medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Eksaminanden kan herefter aflægge prøven på ny. En sådan prøve afholdes i den følgende termin, hvor den pågældende prøve i forvejen afholdes, dog inden 1 år efter bortvisningen, jf. dog stk. 4, 2. pkt.

Stk. 6. Institutionen kan bortvise eksaminanden fra prøven, hvis eksaminanden under prøveforløbet overtræder andre lokale eller centralt fastsatte eksamensregler end de i stk. 2 nævnte.

Stk. 7. En eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse skriftligt bekræfte (kan ske digitalt):

  1. at besvarelsen er udfærdiget uden uretmæssig hjælp,
  2. at der alene er benyttet tilladte hjælpemidler,
  3. at eksaminanden ikke har udgivet en andens arbejde for sit eget, og
  4. at eksaminanden ikke har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, jf. stk. 1-4.

Spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os...
 

Grethe Munkvold Qvist

Sekretær

phone+45 9715 3611

mailE-mail

Grethe Munkvold Qvist


IKAST-BRANDE GYMNASIUM
Bøgildvej 6, DK-7430 Ikast   •   phone +45 9715 3611   •   mail ig@ikast-gym.dk   •    mail sikker(secure) mail

Kontortid:
Man-tors 8:00-15:00 og fredag 8:00-14:00

Webtilgængelighed
Tilgængelighedserklæring

 

keyboard_arrow_up