Vedtægter for elevrådet på Ikast-Brande Gymnasium

Disse vedtægter er trådt i kraft på elevrådsmødet den 2. maj 2013.

 

§ 1 Navn og sammensætning

 1. Navnet er Elevrådet.
 2. Dette dækker over to repræsentanter for hver klasse i 1. g, 2.g, 3. g, 1. HF, 2. HF og Pre-IB samt en repræsentant fra hver TOK-klasse fra 1. IB og 2. IB.

§ 2 Formål

 1. Elevrådet varetager samtlige elevers interesser på Ikast-Brande Gymnasium.
 2. Rådet er elevernes talerør til skolens ledelse og bestyrelse.
 3. Elevrådet skal selvstændigt og i samarbejde med Fællesudvalget fremme samarbejdet mellem elever og lærere. Dette gøres bl.a. gennem fællesarrangementer.

§ 3 Rettigheder og pligter

 1. Elevrådet skal samarbejde med skolens bestyrelse, rektor samt lærere.
 2. Rådet skal sørge for at forslag fra eleverne bliver behandlet på møderne.
 3. Som repræsentant er man valgt for hele skoletiden.
 4. Elevrådet vælger selv, om det vil være medlem af landsdækkende elevorganisationer.

§ 4 Formandsskabet og sekretær, deres pligter og rettigheder.

 1. Elevrådet ledes af formandsskabet, som er formand og de to næstformænd.
 2. Formandsskabet bistås af sekretæren.
 3. Formanden indkalder til elevrådsmøde, samt udarbejder og udsender dagsorden. Dette gøres jf. § 6,2.
 4. Formandsskabet har fuldmagt over elevrådets mandat. Dette betyder at formandsskabet må handle på elevrådets vegne, hvis det ikke er muligt at indkalde til almindeligt eller ekstraordinært elevrådsmøde.
 5. Formandsskabet og sekretær har til enhver tid ret til at træde tilbage.

 § 5 Valg

 1. Formandsskabet hjælper alle 1. klasser med valget af en repræsentant og en suppleant. Dette skal gøres i løbet af de første 6 uger efter skolestart.
 2. Den valgte repræsentant og suppleant vælges for hele skoletiden. Skifter pågældende klasse efter grundforløbet skal de påvirkede klasser igen vælge en repræsentant og/eller suppleant. Der er mulighed for genvalg. Formandsskabet kan bistå med dette.
 3. Den valgte repræsentant repræsenterer klassen og dermed klassens holdning og skal efterleve dette.
 4. Blandt repræsentanterne vælges formand, næstformand, økonomisk næstformand og sekretær.
 5. Blandt repræsentanterne vælges to repræsentanter til skolens bestyrelse, en med og en uden stemmeret. Repræsentanten med stemmeret skal være fyldt 18 år.
 6. Der vælges repræsentanter til forskellige udvalg efter behov.
 7. Træder formanden eller næstformanden tilbage, skal rådet stemme om ny formand, næstformand samt skolebestyrelsesmedlemmer. Der er mulighed for genvalg på alle poster.

§ 6 Bestyrelse

 1. Bestyrelsen består af: en formand, de to næstformænd og en sekretær.
 2. Bestyrelsen tager sig af den daglige drift mellem elevrådsmøderne.

§ 7 Møder

 1. Formanden indkalder til møder efter behov. Dog ses det gerne, at der afholdes møde mindst én gang om måneden, dog jf. § 6.7. Dette varsles mindst en uge i forvejen.
 2. Dagsorden udsendes til repræsentanterne minimum én dag før mødet, dog ses det gerne, at første udkast til dagsordenen er sendt ud en uge før.
 3. Elevrådet er beslutningsdygtigt, når der er minimum 10 repræsentanter til stede udover formandsskabet. Dog kan afstemninger udsættes, hvis de fremmødte repræsentanter skønner, at dette er passende.
 4. Afstemninger til elevrådsmøder foretages ved almindeligt flertal blandt mødedeltagerne.
 5. Hver klasse har to stemmer i elevrådet.
 6. Ved stemmelighed laves en ny afstemning. Skulle der igen være stemmelighed, har formanden to stemmer. Ved dennes fravær tilfalder denne ret næstformanden.
 7. Ethvert medlem kan altid kræve en hemmelig, skriftlig afstemning.
 8. Der kan ikke indkaldes til møder på dage med terminsprøver eller eksamener.
 9. Der kan indkaldes til ekstraordinære elevrådsmøder såfremt formandsskabet eller 2/3 af det samlede elevråd ønsker det. Dette gøres med minimum én dags varsel. Dagsordenen kan udleveres til mødet. Ved indkaldelse til ekstraordinært møde træder §6, stk. 7 ud af kraft.

Bilag til § 4

Formandens opgaver:

 • Indkalder til og leder elevrådsmøderne.
 • Udarbejder dagsorden til møderne.
 • Varetager sammen med næstformanden elevernes interesser i det daglige.
 • Modtager post på vegne af elevrådet og informerer rådet herom.
 • Modtager nye elever på første skoledag efter sommerferien, samt informerer om elevrådet.

Næstformandens opgaver:

 • Være stedfortræder for formanden i dennes fravær.
 • Sørge for at elevrådets vedtægter bliver overholdt.
 • Modtager sammen med formanden nye elever på første skoledag efter sommerferien, samt informerer om elevrådet.

Økonomisk næstformands opgaver:

 • Mødes med tovholderne for udvalgene og kontrollerer, om udvalgene klarer deres opgaver.
 • Kontrollerer elevrådets økonomi.
 • Samarbejder med siddende næstformand og formand.

Sekretærens opgaver:

 • Tager referat ved hvert elevrådsmøde.
 • Offentliggør referatet senest fem dage efter mødet.
 • Bistår formandsskabet. 


IKAST-BRANDE GYMNASIUM
Bøgildvej 6, DK-7430 Ikast   •   phone +45 9715 3611   •   mail ig@ikast-gym.dk   •    mail sikker(secure) mail

Kontortid:
Man-tors 8:00-15:00 og fredag 8:00-14:00

Webtilgængelighed
Tilgængelighedserklæring

 

keyboard_arrow_up