Vedtægter for elevrådet på Ikast-Brande Gymnasium

Godkendt på elevrådsmøde d. 23.11.2021

 

§ 1 Navn og sammensætning

1.1: Navnet er Elevrådet.​
1.2: Dette dækker over to repræsentanter for hver 1.g, 1.hf og pre-IB, mens der for 2.g, 3.g og 2.hf vælges én repræsentant samt en repræsentant fra hver TOK-klasse fra 1.IB og 2.IB.

§ 2 Formål

2.1: Elevrådet varetager samtlige elevers interesser på Ikast-Brande Gymnasium.
2.2: Rådet er elevernes talerør til skolens ledelse og bestyrelse.
2.3: Elevrådet skal selvstændigt arbejde mod at fremme samarbejdet mellem elever, uddannelser, årgange og lærere. Dette gøres bl.a. gennem fællesarrangementer.

§ 3 Rettigheder og pligter

3.1: Elevrådet skal samarbejde med skolens bestyrelse, rektor samt lærere.
3.2: Rådet skal sørge for at forslag fra eleverne bliver behandlet på møderne.
3.3: Som repræsentant for ens klasse, er man valgt for 1 år ad gangen, men kan genvælges år efter år.
3.4: Elevrådet vælger selv, om de vil deltage i landsdækkende elevorganisationers aktiviteter.

§ 4 Formandsskabet og sekretær, deres pligter og rettigheder.

4.1: Elevrådet ledes af formandsskabet, som er formand og de to næstformænd.
4.2: Den ene af de 2 næstformænd, tager referat af elevrådsmøderne, og offentliggøre dem, inden for 5 skoledage.
4.3: Formanden indkalder til elevrådsmøde, samt udarbejder og udsender dagsorden.
4.4: Formandsskabet har fuldmagt over elevrådets mandat. Dette betyder at formandsskabet må handle på elevrådets vegne, hvis det ikke er muligt at indkalde til almindeligt eller ekstraordinært elevrådsmøde.
4.5: Medlemmer af formandsskabet har til enhver tid ret til at træde tilbage. 

 § 5 Valg

5.1: Formandsskabet hjælper alle 1.hf og pre-IB klasser med valget af en repræsentant og en suppleant. Dette skal gøres i løbet af de første 3 uger efter skolestart. 1.g klasserne vælger en repræsentant og en suppleant efter grundforløbet. Formandsskabet kan bistå med dette.
5.2: Den valgte repræsentant og suppleant vælges for ét skoleår ad gangen. Der er mulighed for genvalg. Der skal alle år vælges en klasse suppleant, ud over klasserepræsentanten, som skal deltager i møderne, hvis klasserepræsentanten er forhindret i at deltage i mødet.
5.3: Den valgte repræsentant repræsenterer klassen og dermed klassens holdning og skal efterleve dette.
5.4: Blandt repræsentanterne i elevrådet vælges én formand, to næstformand, hvoraf den ene næstformand har ansvar for at tage referat fra møderne. Derudover vælges der 2 medlemmer til skolens bestyrelse, hvoraf den ene er formanden. Den anden repræsentant fra elevrådet kan enten være en næstformand eller en repræsentant udenfor formandsskabet.
5.5: Blandt repræsentanterne vælges to repræsentanter til skolens bestyrelse, en med og en uden stemmeret. Repræsentanten med stemmeret skal være fyldt 18 år.
5.6: Der vælges repræsentanter til forskellige udvalg efter behov.
5.7: Træder formanden eller næstformanden tilbage, skal elevrådet afholde nyt valg, dog kun for den pågældende post, som vedkommende er fratrådt.

§ 6 Bestyrelse

6.1: Formandsskabet består af: en formand og de to næstformænd.
6.2: Formandsskabet tager sig af den daglige drift mellem elevrådsmøderne.

§ 7 Møder

7.1: Formanden indkalder til møder efter behov. Dog ses det gerne, at der afholdes møde mindst én gang om måneden, dog indkaldes der mindst én uge i forvejen.
7.2: Dagsorden udsendes til repræsentanterne minimum tre dage før mødet.
7.3: Elevrådet er beslutningsdygtigt, når der er minimum 10 repræsentanter til stede udover formandsskabet. Dog kan afstemninger udsættes, hvis de fremmødte repræsentanter skønner, at dette er passende.
7.4: Afstemninger til elevrådsmøder foretages ved almindeligt flertal blandt mødedeltagerne.
7.5: Hver klasse har én repræsentant i elevrådet og dermed også kun én stemme. Dette gælder også for første års klasserne.
7.6: Stemmelighed i elevrådet er ikke en mulighed i elevrådet, da der i elevrådet skal være 2/3 dele der er enige, for at et forslag enten stemmes for eller imod.
7.7: Ethvert medlem kan altid kræve en hemmelig, skriftlig afstemning.
7.8: Der kan ikke indkaldes til møder på dage med terminsprøver eller eksamener.
7.9: Der kan indkaldes til ekstraordinære elevrådsmøder såfremt formandsskabet ønsker det, og mener der er et behov for det. Dette gøres med minimum én dags varsel. Ved indkaldelse til ekstraordinært møde træder 7.1 og 7.2 ud af kraft.

Bilag til § 4

Formandens opgaver:

 • Indkalder til og leder elevrådsmøderne.
 • Udarbejder dagsorden til møderne.
 • Varetager sammen med næstformanden elevernes interesser i det daglige.
 • Modtager post på vegne af elevrådet og informerer rådet herom.
 • Modtager sammen med de 2 næstformænd nye elever på første skoledag efter sommerferien, samt informerer om elevrådet.
 • Kontrollerer elevrådets økonomi.

Næstformandens opgaver:

 • Være stedfortræder for formanden i dennes fravær.
 • Sørge for at elevrådets vedtægter bliver overholdt.
 • Modtager sammen med formanden nye elever på første skoledag efter sommerferien, samt informerer om elevrådet.
 • Kontrollerer elevrådets økonomi.
 • Én af de 2 næstformænd tager referat ved hvert elevrådsmøde.
 • Offentliggør referatet senest fem skoledage efter mødet.

IKAST-BRANDE GYMNASIUM
Bøgildvej 6, DK-7430 Ikast   •   phone +45 9715 3611   •   mail ig@ikast-gym.dk   •    mail sikker(secure) mail

Kontortid:
Man-tors 8:00-15:00 og fredag 8:00-14:00

Webtilgængelighed
Tilgængelighedserklæring

 

keyboard_arrow_up