Evalueringsstrategi

Evalueringen af eleverne foregår formativt i form af løbende samtaler med eleverne jvf. nedenfor. Den summative evaluering sker gennem prøver, karakterblade og eksamener og suppleres med løbende karaktersamtaler jvf. nedenfor.

Den løbende evaluering af undervisningen tilrettelægger de enkelte lærerteams med evaluering i klasserne. Lærere og elever drøfter via forskellige metoder undervisningen i de enkelte fag.

Undervisningsevaluering og kvalitetssikring STX og HF

Evaluering af den enkelte elev på STX

Formål: 

Formålet med evalueringsstrategien tager udgangspunkt i den individuelle faglige udvikling og læring: 

 • Eleven skal opleve, at læreren er nærværende og har fokus på den enkeltes udvikling. 
 • Eleverne bliver bevidste om deres egen læring.  
 • Få systematik i evalueringen af den enkelte elev. 
 • Sikre kvalitet i karakternoter samt karaktersamtaler med fokus på læring og udvikling.  

Nedenstående plan er justeret med udgangspunkt i evalueringen fra 2021-2022. 

Model for evaluering: 

 

November/december

Februar/Marts

Maj/Juni

1g - Afsluttende fag

Prøve AP og NV

Karakter og karaktersamtale

Karakter

Evt. eksamen

1g - Fortsætterfag

 

Karakter + karaktersamtale
eller karakternote efter behov

Karakter + evt. karakternote

2g - Afsluttende fag

Karakter 
Karaktersamtale
eller karakternote

Karakter 
Karaktersamtale
eller karakternote

Karakter

Evt. eksamen

2g - Fortsætterfag

Standpunktssamtale

Karakter 
+ evt. karakternote

Karakter
+ evt. karakternote

3g - Alle fag

Karakter
Karaktersamtale eller karakternote

Karakter
Karaktersamtale eller karakternote

Karakter

Evt. eksamen

 • Principper for ovenstående evalueringsmodel: 
 • B- og C-niveaufag: Minimum 1 karaktersamtale i løbet af undervisningstiden. (Idræt har standpunktssamtalen i 2.g, hvor der ikke gives karakter.)
 • A-niveaufag: Minimum 2 karaktersamtaler i løbet af undervisningstiden. Den ene af disse samtaler foregår i efterårssemestret i 2.g, hvor der ikke gives karakter.
 • Generelt:
  • Nogle kan have brug for flere samtaler - både på lærerens initiativ og elevens initiativ.
  • Der anvendes karakternoter efter behov til at understøtte karakteren og fokus for udvikling. 

Der findes en vejledning til standpunktssamtalen herunder elevens forberedelse og anvendelse af studiehjulet samt anbefalinger og eksempler til karakternoten.

Udover evaluering i den enkelte elev i forbindelse med standpunktskarakterer og samtaler sker der en løbende formativ evaluering af elevernes standpunkt herunder tilbagemeldinger på elevernes skriftlige produkter.

Evaluering af den enkelte elev på HF

På HF er evalueringen af den enkelte elev struktureret omkring følgende skema:

1HF

1. semester

August

September

Oktober

November

December

Evaluering

Indslusningssamtale

 

 

Faglærerevaluering & teamlærersamtale

 

Eksamen mm.

 

 

 

Eksamensforberedelse:
Idræt - drejebog
Mediefag - produktion
Billedkunst - portfolio

 

 

2. semester

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Evaluering

Midtvejsevaluering nf, dansk & matematik
Prøveprojekt FF1 ks

 

Prøveprojekt FF2 ks

Faglærerevaluering & teamlærersamtale

 

 

Eksamen mm

Eksamen kreativt fag

Terminsprøve

 

Evalueringsopgave nf

Flerfaglig eksamen nf

Enkeltfaglig eksamen nf
Matematik C

 

2HF

1. semester

August

September

Oktober

November

December

Evaluering

 

 

 

Faglærerevaluering og teamlærersamtaler
Prøveprojekt FF3 ks

 

Eksamen mm.

 

 

 

 

KS-flerfagligt projekt
KS-flerfaglig eksamen

 

2. semester

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Evaluering

 

 

 

Faglærerevaluering og teamlærersamtaler

 

 

Eksamen mm.

KS-enkeltfag

Terminsprøver

SSO

SSO

Skriftlig engelsk
Skriftlig dansk
Skriftligt valgfag

Mundtlig engelsk
Mundtlig dansk
Mundtligt fagpakke- og valgfag

 

Der findes manual og vejledning til de enkelte samtaler.

Udover evaluering og samtaler sker der en løbende formativ evaluering af elevernes standpunkt herunder tilbagemeldinger på elevernes skriftlige produkter.

 

Evaluering af undervisningen

Undervisningen skal evalueres løbende og i overensstemmelse med kravene i læreplanerne for de enkelte fag - dog mindst to gange årligt.

Formålet med evaluering er at:

 • optimere elevernes læring
 • forbedre undervisningen ved at inddrage eleverne
 • at justere undervisningens niveau, form m.v. i forhold til elevernes faglige formåen og progression.  

Den første undervisningsevaluering skal være afholdt senest november. Den anden undervisningsevaluering skal være afholdt senest marts. Ofte vil det være god praksis at evaluere efter hvert afsluttet forløb, men altså minimum to gange årligt.

Læreren orienterer mundtligt eller skriftligt eleverne om konklusionerne på evalueringerne. Faglæreren opbevarer resultaterne af evalueringerne gennem hele holdets forløb og vælger, hvilken evaluering, hun ønsker at drøfte med sin nærmeste leder.


IKAST-BRANDE GYMNASIUM
Bøgildvej 6, DK-7430 Ikast   •   phone +45 9715 3611   •   mail ig@ikast-gym.dk   •    mail sikker(secure) mail

Kontortid:
Man-tors 8:00-15:00 og fredag 8:00-14:00

Webtilgængelighed
Tilgængelighedserklæring

 

keyboard_arrow_up