keyboard_arrow_down

Uddannelseskvalitet

Kvalitetssikring på Ikast-Brande Gymnasium

Om kvalitetssikring

Kvalitetsudvikling, evaluering og selvevaluering

Ikast-Brande Gymnasium skal bidrage til at opfylde de nationale uddannelses- og institutionspolitiske mål for de gymnasiale uddannelser. Samtidig skal skolen til enhver tid forfølge den strategi og de mål, som skolens bestyrelse har vedtaget med henblik på løbende at udvikle kvaliteten af uddannelserne. Hertil er besluttet et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering så skolen arbejder med et fast årshjul for dette arbejde. 

Dette sker for løbende at forbedre undervisningen og de rammer, som undervisningen foregår indenfor. Elever, medarbejdere og ledere deltager i processen, så kvalitetssystemet bliver et praktisk anvendeligt værktøj i skolens hverdag. Kvalitetsarbejdet skal underbygge institutionens værdier og kultur, og skal bidrage til, at både langsigtede og kortsigtede mål konkretiseres og udmøntes i praksis. 

Skolens bestyrelse og medarbejdere har besluttet fire overordnede pejlemærker, som er retningsgivende for konkrete indsatsområder, der udpeges hvert år. 

  • IBG vil sikre et stærkt fagligt, personligt og socialt fundament for livet 
  • IBG vil være det foretrukne gymnasium for elever i Ikast-Brande Kommune
  • IBG vil have en stærk global og international orientering med et lokalt afsæt
  • IBG vil være Danmarks bedste eliteidrætsgymnasium

Du kan læse mere om vores pejlemærker her: Strategiske pejlemærker og mål

Pejlemærkerne inkluderer de retningsgivende mål for de for gymnasiale uddannelser. Disse sætter retning for elevernes læring og faglige niveau med det sigte, at skolerne udfordrer alle elever, så de bliver så dygtige som de kan, herunder at alle elever, uanset social baggrund, får realiseret deres potentiale bedst muligt gennem høj kvalitet i undervisningstilbuddene.

Hvert år udpeges konkrete indsatsområder for hver af skolens uddannelser samt for skolen som helhed. Indsatsområderne evalueres ved skoleårets afslutning. Ved skoleårets afslutning udarbejdes endvidere en opfølgningsplan dels på baggrund af evaluering af indsatsområder og med relevant input fra opfølgning på årets elevtrivselsundersøgelse.

ETU iværksættes i november. Læs mere om vores arbejde med ETU her: Trivselsmålinger

Evalueringen af eleverne foregår formativt i form af løbende samtaler såvel som summativt som sker gennem prøver, karakterblade og eksamener.

Den løbende evaluering af undervisningen tilrettelægger de enkelte lærerteams med evaluering i klasserne. Lærere og elever drøfter via forskellige metoder undervisningen i de enkelte fag.

Se den specifikke evaluering i uddannelserne her: Evaluering

Selvevaluering

Selvevaluering er et centralt værktøj i IBG's kvalitetsarbejde. Det er skolens systematiske indsamling af information og viden om undervisningen og rammerne herfor. Dette foregår via behandlingen af den årlige elevtrivselsundersøgelse, medarbejdertrivselsundersøgelser, den løbende evaluering af undervisningen samt evaluering af skoleårets indsatser.

Ud fra selvevalueringen afsættes nye fremadrettede mål og indsatser, som danner baggrund for den årlige opfølgningsplan. Opfølgningsplanen præciserer, hvilke ændringer der er nødvendige og definerer det næste skoleårs indsatsområder. 

Selvevalueringen foregår løbende og i forhold til indsatsområderne sidst på skoleåret (maj). Resultaterne fra selvevalueringen og den deraf følgende opfølgningsindsats præsenteres på bestyrelsesmødet i juni.


IKAST-BRANDE GYMNASIUM
Bøgildvej 6, DK-7430 Ikast   •   phone +45 9715 3611   •   mail ig@ikast-gym.dk   •    mail sikker(secure) mail

Kontortid:
Man-tors 8:00-15:00 og fredag 8:00-14:00

Webtilgængelighed
Tilgængelighedserklæring

 

keyboard_arrow_up