Coronapas/ Corona passport

02.12.2021

(English below)

Fra mandag den 29. november 2021 skal der fremvises gyldigt coronapas på ungdomsuddannelser.

Det gælder både elever, personale og besøgende. Det har Folketingets epidemiudvalg besluttet efter indstilling fra Epidemikommissionen. 

Skolen skal mindst to gange ugentligt gennemføre stikprøvekontrol af, om de omfattede personer har et gyldigt coronapas. Såfremt de ikke kan fremvise et gyldigt coronapas, kan de ikke få adgang til skolens lokaliteter.

Ved et coronapas forstås:

  1. et negativt resultat af en covid-19-test, der ved en PCR-test er højst 72 timer gammel og ved en antigentest er højst 48 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget,
  2. et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
  3. et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19, hvor et vaccinationsforløb for covid-19 anses for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis, såfremt vaccinationsforløbet kræver to eller flere doser, eller 14 dage efter første dosis, såfremt vaccinationsforløbet alene kræver én dosis,
  4. et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19, hvor et vaccinationsforløb for covid-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis, eller
  5. fremvisning af sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas”, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark” kombineret med bevægelige elementer og aktuelt klokkeslæt på skærmen eller ved verifikation i form af scanning af QR-koden i appen, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark”.

Dokumentation efter pkt. 1-4 kan foreligge både i papirformat og elektronisk. Af dokumentationen skal fremgå navnet på indehaveren af coronapasset svarende til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

Skolen kan ikke tilbyde nødundervisning til elever, som ikke kan fremvise gyldigt coronapas.

From Monday, November 29th, 2021, a valid corona passport must be presented at youth educations.

This applies to students, staff, and visitors alike. This has been decided by the Folketing's epidemic committee on the recommendation of the Epidemic Commission.

The school must carry out a random check at least twice a week to see if the persons covered have a valid corona passport. If they are unable to present a valid corona passport, they will not be able to access the school premises.

A CORONA PASSPORT MEANING:

  1. a negative result of a covid-19 test which in a PCR test is not more than 72 hours old and in an antigen test is not more than 48 hours old from the time the test was performed,
  2. a positive result of a PCR test that is at least 14 days and at most 180 days old from the time the test was performed,
  3. a completed vaccination course against covid-19, where a vaccination course for covid-19 is considered completed immediately after the final dose, if the vaccination course requires two or more doses, or 14 days after the first dose, if the vaccination course only requires one dose,
  4. an initiated vaccination course against covid-19, where a vaccination course for covid-19 is considered to have begun at least 14 days and at most 42 days after the first dose, or
  5. presentation of the health authorities' app "Coronapas", where the screen shows "Valid in Denmark" combined with moving elements and current time on the screen or by verification in the form of scanning the QR code in the app, where the screen shows "Valid in Denmark".

Documentation according to pkt. 1-4 can be available both in paper format and electronically. The documentation must state the name of the holder of the corona passport corresponding to the name of the person's passport, driving license, health card or other publicly issued identity card.

The school cannot offer emergency classes to students who cannot present a valid corona passport.

keyboard_arrow_up